Cookies & privacy

Dit is een WordPress.com website waarbij enkel gebruik gemaakt van de standaard cookies. Deze website is eigendom van:
Kris Martens
Ondernemingsnummer: 0842.624.746

Tel 0486/911758 of mail naar kris@psychologennet.be

Meer informatie over cookies door WordPress vind je hier.
Deze website maakt geen gebruik van plug-ins en er worden dus geen cookies verzameld door derde partijen.

Voor mijn werking ben ik verbonden aan Psychologennet en hou ik mij dus aan hun Privacy-statement. Onderstaande informatie is dezelfde, maar opgesplitst in verschillende functies en toegepast op mij als individuele behandelaar.

________________

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Psychologennet hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.

Voor de werking van Psychologennet onderscheiden we drie categorieën:

(1) het maken van online afspraken via onze agenda-tool. 

(2) psychologische begeleidingen (zowel individueel als in groep), hiervoor gebruiken we de term ‘patiënt’. 

(3) loopbaanbegeleiding, waarbij er meestal gebruik gemaakt wordt van loopbaancheques en er dus sprake is van een overeenkomst met de VDAB. Hier gebruiken we de term ‘cliënt’. 

________________

(1) het maken van online afspraken via onze agenda

Om via onze agenda-tool een afspraak te maken (als patiënt of cliënt) zullen er persoonsgegevens gevraagd worden, en heeft u ook de mogelijkheid om ‘medische’ gegevens op te geven (we vragen namelijk of u al uw klachten wilt omschrijven). Deze gegevens worden door Psychologennet verwerkt.

(2) psychologische begeleidingen (zowel individueel als in groep), als patiënt  

De gegevens van uw psychologische begeleidingen worden door uw behandelaar (Kris Martens) verwerkt en bijgehouden. 

(3) Loopbaanbegeleiding

De gegevens van uw loopbaanbegeleiding worden door uw loopbaanbegeleider (Kris Martens) bijgehouden tijdens uw begeleiding, maar daarna zal uw dossier bijgehouden worden door de VDAB-mandaathouder Ellen Excelmans. 

Zowel Psychologennet als Kris Martens als geassocieerde behandelaar en loopbaangeleider houden zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt hebt (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten).

De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Learn2ACT VoF, Grote Braamstraat 8D, 2220 Heist-op-den-Berg (BTW 0663.943.323) en/of Kris Martens, en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

___________________________________________

(1) Het maken van online afspraken.

Doel van de verwerking voor het maken van afspraken

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede eerste afspraak en/of vervolgafspraken.

Delen van de gegevens voor het maken van afspraken

Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten Psychologennet. De agenda tool vernietigt alle gegevens na 3 maanden.

(2) Psychologische begeleidingen  

Doel van de verwerking voor psychologische begeleiding  

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd, en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Een aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens voor psychologische begeleiding

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw psycholoog terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw psycholoog kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

(3) Loopbaanbegeleidingen

Doel van de verwerking voor loopbaanbegeleiding 

Zoals artikel 6 van de overeenkomst opgesteld door de VDAB vermeldt:

“De gegevens die het loopbaancentrum over de burger van VDAB verkrijgt en verzamelt, mogen enkel gebruikt worden in het kader van de dienstverlening rond de loopbaancheque.

Het loopbaancentrum zal in opdracht van VDAB en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) de loopbaanvraag van de burger inventariseren en het POP bewaren in het kader van controle van de dienstverlening.

De verwerkersovereenkomst die het loopbaancentrum moet ondertekenen, bevat verdere afspraken rond gegevensbescherming in het kader van loopbaanbegeleiding.”

Zie hier voor andere documentatie betreft samenwerking met VDAB.

Delen van gegevens voor loopbaanbegeleiding

In het kader van loopbaanbegeleiding worden bijkomend volgende documenten bewaard tot 10 jaar na het einde van het mandaat van het loopbaancentrum: de overeenkomst van de loopbaanbegeleiding, het bewijs van deelname en een kopie van het POP. VDAB kan bij een controle van onze dienstverlening je dossier controleren op de aanwezigheid van deze documenten.

Uw rechten als cliënt

De klant kan een klacht i.v.m. gesubsidieerde loopbaanbegeleiding indienen bij de gemandateerde onderneming zelf via Ellen Excelmans (info@psychologennet.be), of bij VDAB, via de website (klachtenformulier,  http://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml).

Als derde mogelijkheid kan de klant klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst via het klachtenformulier op de website http://www.vlaamseombudsdienst.be of het gratis nummer 1700.